پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است - 32 اسلاید

پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است - 32 اسلاید

پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است - 32 اسلاید

پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است

پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است

پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است

پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است

پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است

-ازنظرمردم‌شناسان فرهنگ به آفريده‌هاي انديشه, عادات و اشياء مادي اشاره دارد كه در پي انباشت آنها سازگار پيچيده‌اي بين انسان و محيط طبيعي وي پديد مي‌آيد.

 - فرهنگ براي جامعه انساني همان حكمي را دارد كه شخصيت براي فرد دارد.

 -فرهنگ يك الگوي انديشيدن و به آن عمل كردن است.

 -فرهنگ يك نظام نمادي مشترك است كه آفريده ذهن انسان است.

- فرهنگ سرچشمه‌اي است كه از درون آن باورها, بينش‌ها, نظام‌هاي اعتقادي, افسانه‌ها, نمادها, زبان‌ها و آئين‌ها پديد مي‌آيند.

- فرهنگ عاملي است كه باعث جدايي و همانندي مي‌شود

-فرهنگ چيزي است كه يك گروه آن را براي بقاي بيروني و يكپارچگي دروني مي‌آموزد و به ديگران مي‌آموزانداینجا هم مشاهده کنید